Canadian Surgeons Help Ukrainian Kids

  • Canadian Surgeons Help Ukrainian Kids
  • Canadian Surgeons Help Ukrainian Kids
  • Canadian Surgeons Help Ukrainian Kids
Issue 114, July 2018.
Canadian Surgeons Help Ukrainian Kids
 
After years of sending children with operable brain tumours more than 700 km away to Kyiv, the Lviv City Children’s Clinical Hospital has started performing life-saving pediatric neurosurgery in its own operating rooms. The capability eases the practical and financial burden of families by allowing children with brain tumours to receive treatment close to home. This is thanks to the Ukraine Pediatric Fellowship Program (UPFP) at Toronto, Canada’s Hospital for Sick Children (aka SickKids), itself a partnership between the Children of Chornobyl Canadian Fund and the Ukrainian Canadian Congress.
 
Teams of SickKids doctors have come to Ukraine, and Lviv in particular, since 2013. Led by neurosurgeon Dr. James Rutka, the Chair of the Department of Surgery at the University of Toronto and co-director of the Brain Tumour Research Centre at SickKids, and Dr. Myroslava Romach, a Medical Director and CCCF board member, these teams deliver lectures at conferences and provide clinical consultations on difficult cases. Many of the lectures are telecast across multiple regions to ensure they reach as many doctors as possible. Dr. Rutka also operates at Lviv City Children’s Hospital using equipment provided by the Temerty Foundation, including a high-speed drill, microscope, and loupes, allowing procedures that were not possible before.
 
Because of their repeated visits to Ukraine, the SickKids UPFP teams have been able to identify other opportunities for knowledge sharing, as the program has expanded its focus to include urology, cystic fibrosis, and perinatal maternal mental health care. Almost a dozen Ukrainian doctors have gone to SickKids as UPFP fellows since 2013. While there, they were able to observe how practitioners such as neurosurgeons, neurologists, oncologists, and radiologists work closely together, while also learning valuable minimally invasive techniques for removing brain tumours. After attending SickKids and working with Dr. Rutka, these Ukrainian doctors now have the confidence and knowledge to perform better operations today. 
 
 
Канадські хірурги допомагають українським дітям
 
Після того, як декілька років дітей з оперативними пухлинами головного мозку відправляли зі Львова до Києва, Львівська міська дитяча клінічна лікарня почала проводити нейрохірургічні операції дітям у своїх операційних. Така можливість полегшує практичний та фінансовий тягар сімей, дозволяючи дітям з пухлинами головного мозку отримувати лікування недалеко від дому. Це відбувається завдяки програмі української педіатричної стипендії (UPFP) у канадській лікарні для дітей у Торонто (так звана SickKids), яка сама є партнером канадського фонду "Діти Чорнобиля" та Українського канадського конгресу.
Команди канадських лікарів приїздять до України та Львова зокрема з 2013 року. На чолі з нейрохірургом доктором Джеймсом Рутка, завідувачем кафедри хірургії Торонтського університету та співдиректором Центру досліджень пухлин головного мозку SickKids, і доктором Мирославою Ромач, медичним директором і членом правління CCCF, ця команда проводить лекції на конференціях та клінічні консультації у складних випадках. Багато лекцій проводяться за допомогою телемостів у кількох регіонах, щоб забезпечити їх доступність для якнайбільшої кількості лікарів. Доктор Рутка також працює у Львівській міській дитячій лікарні з використанням обладнання, наданого Фондом Темерті, у тому числі високошвидкісним дрилем, мікроскопом та лупами, які дозволяють проводити процедури, які раніше не були можливими.
Завдяки частим візитам до України команди UPFP SickKids змогли визначити інші можливості для обміну знаннями, оскільки програма розширила свою програму питаннями урології, муковісцидозу та перинатальної материнської психіатричної допомоги. Починаючи з 2013 р. майже двадцять українських лікарів побували у лікарні SickKids в якості стипендіатів UPFP. Там вони могли спостерігати, як нейрохірурги, невропатологи, онкологи та радіологи працюють в тісному співробітництві, а також вивчають сучасні мінімально-інвазивні методи видалення пухлин головного мозку. Після відвідин SickKids та роботи з доктором Рутка ці українські лікарі сьогодні мають впевненість і знання, щоб виконувати кращі операції вже сьогодні.