24 hour pharmacies

Apteka #2

3, Tyktora str., Lviv
Tel.: (+38 032) 272 -50 -48

D.S.

19, Halytska str., Lviv
Tel.: (+38 032) 235 -40 - 06

Salve

20, I.Ohyenka str., Lviv
Tel.: (+38 032) 244 -43 -44