“The economic situation in Ukraine is not as bad as everyone says it is.”

  • “The economic situation in Ukraine is not as bad as everyone says it is.”
Issue 80, June 2015.

Former Polish Deputy PM Leszek Balcerowicz:

“The economic situation in Ukraine is not as bad as everyone says it is.”

Lviv’s HD Partners legal company organized a “Break West” business breakfast on May 30th and invited noted Polish professor and economist Leszek Balcerowicz to speak. Balcerowicz, of course, is famous for implementing the Polish economic transformation program in the 1990s; a shock therapy economic programme more commonly referred to as the Balcerowicz Plan.

A former Professor of Economics at the Warsaw School of Economics, former Deputy Prime Minister of Poland and Finance Minister, former President of the National Bank of Poland, and Founder and Council Chairman of the Civil Development Forum Foundation (FOR), Balcerowicz is a well-known and highly respected voice and transition economics. He has been travelling to Ukraine since 1991 and in his opinion, the current government of Ukraine is the best since this country’s independence.

Here are some of the talking points that the former Deputy Prime Minister of Poland made regarding the revival of the Ukrainian economy:

  1. Every issue that is important for the economy in general is also important for small- and medium-sized businesses. The main feature of bad policy is trying to find a separate solution for each problem, which leads to chaos and can result in the stagnation of the economy. When choosing strategy, it is vitally important to stop complaining and just get your act together.
  2. While Ukraine currently faces many problems right now, they are not as severe as in Poland back in 1985. Right now, Ukraine needs to get a professional evaluation, like in medical terms: define the biggest problems. The next step would be the determination of systemic violations based on that professional evaluation.
  3. The more pessimists in the system, the less likely the chance to change the situation for the better. Complaining doesn’t change anything. The situation in Ukraine should be tackled as one that has many problems that can be solved with multiple solutions. The way to success should be systematic, as the implementation of taxes can’t make poor people richer.
  4. In reality, it is not so difficult to understand which systems are good for development and which are not. As we all know, the socialist system – which declines private property and replaces market forces with central planning – is a poor system not just from the view of repressions, but also in light of economic development. The world has no example of a successful socialist country and there will never be one. On the other hand, the democratic system is connected with various types of capitalism and, while there is some threat over politicization, the system is really quite functional.
  5. Progressive economic policy today is based on private property and the existence of competition. That’s why everything in the system is so logical – those that earn more money can develop more, and those who earn less will just regress.

The distinguished academic and economist was also recognized by Lvivska Polytechnika National University during his visit to Lviv. Following a ceremony that saw the institution become the 30th international university to name Balcerowicz a Doctor Honoris Causa, he had this to say regarding reforming Ukraine’s higher education system:

“There is no need to wait for the money for education and science that should be coming from the government. Universities should be more financially independent and financially self-sustainable. Universities – first and foremost technical ones – are capable of getting financial support from the outside world if they have good scientific projects and technical capabilities. There should be competition not only among enterprises, but also among scientific institutions as well. For example, American universities are among the world’s best as there exists constant competition in which to stimulate progress.”

 

Лєшек Бальцерович: "Економічна ситуація в Україні не така погана, як про неї говорять."

Львівська юридична компанія HD Partners 30 травня організувала бізнес-сніданок Break West з Лешеком Бальцеровичем, який відомий тим, що реалізував програму польських економічних реформ в 1990-х роках, яку часто називають "шоковою терапією".

 Професор економіки Варшавської школи економіки, колишній заступник прем'єр-міністра Польщі і міністр фінансів, колишній президент Національного банку Польщі, засновник і голова ради Фонду Форуму громадянського розвитку (FOR) Лешек Бальцерович відвідує Україну починаючи з 1991 року і, на його думку, нинішній уряд країни - найкращий порівняно з усіма попередніми.

Нижче наводимо деякі з тез віце-прем'єр-міністра Польщі стосовно відродження економіки України.

1. Усі питання, важливі для економіки в цілому, важливі також для малого та середнього бізнесу. Головною особливістю поганої політики є намагання знайти окреме рішення для кожної проблеми і це створює хаос, який призводить до застою економіки. При виборі стратегії життєво важливо перестати нарікати і просто взятись разом за справу.

2. Тепер Україна стикається з безліччю проблем, проте їх менше, ніж у Польщі в 1985 році. Але тепер, насамперед, Україні необхідно поставити професійний діагноз: визначити найбільші проблеми. Наступним кроком буде визначення системних порушень на підставі професійної оцінки.

3. Чим більше песимістів у системі, тим гірші шанси змінити ситуацію на краще. Від нарікання змін не станеться. До ситуації в Україні слід підходити як до багатопроблемної, кожна з яких може мати кілька рішень. Шлях до успіху має бути систематичним, бо запровадження податків не може зробити бідних багатшими.

4. Насправді не так важко зрозуміти, яка система добра для розвитку, а яка погана. Як ми всі знаємо, соціалістична система, яка заперечує приватну власність і замінює ринок центральним плануванням - це дуже погана система не тільки з точки зору репресій, але і з точки зору економічного розвитку. У світі немає прикладів успішної соціалістичної країни і ніколи не буде. З іншого боку демократична система пов'язана з різними типами капіталізму й існує певна загроза надмірної політизації, але ця система дійсно функціонує.

 5. Сьогодні основою прогресивної економічної політики є приватна власність та існування конкуренції. Ось чому все в такій системі логічно: ті, хто заробляє більше грошей, більше розвиваються, а ті, хто заробляє менше, просто регресують.

Почесний доктор 29 університетів, відзначений престижними нагородами та відзнаками, у тому числі медаллю Білого Орла, Лєшек Бальцерович став також почесним доктором Національного університету «Львівська Політехніка» під час свого візиту до Львова, коли він відвідав університет на запрошення наукової ради.

Говорячи про реформи вищої освіти в Україні, Бальцерович зазначив: "Не слід чекати грошей на освіту і науку від уряду. Треба мати більше фінансової незалежності і фінансової самодостатності. Університети, в першу чергу технічні, здатні отримувати фінансову підтримку ззовні, якщо вони мають добрі наукові проекти і технічні пропозиції. Повинна бути конкуренція не лиш серед підприємств, а й серед наукових установ. Наприклад, університети США є одними з найкращих у світі, оскільки існує постійна конкуренція, яка є стимулом до прогресу".